Ce?tekas sist?mas lietot?ju re?istr?cija


AL Klubs  ||  M?jas


Koment?rus par ievad?majiem datiem var?s redz?t, ja uzvirz?si peles kursoru uz attiec?g? lauci?a.
V?rds*:
 

Ce?tekas Autobrauc?ju un l?dzbrauc?ju klubs ir savstarp?j?s inform?cijas un pal?dz?bas sist?ma, kas balst?ta uz Internet un mobilo t?lru?u ?szi?u (SMS) mijiedarb?bu.
Izdarot izmai?as datub?z?, partneri sa?em pazi?ojumu sav? t?lrun? un b?s iesp?ja izdar?t izmai?as datub?z?, nos?tot ?szi?u uz mobilo t?lruni. Lai sa?emtu pazi?ojumu uz mobilo t?lruni, jums j?b?t iesl?gtai e-pasta sa?em?anas iesp?jai.

NOTEIKUMI

Apak?? ar ?eksi apstiprinu, ka esmu las?jis un piekr?tu:

Uzv?rds*:
Personas kods*:
Adrese:
Valoda:
Telefons:
Mob?lais telefons*:
Mob_e-pasts*:
E-pasts*:
Automa??nas marka, kr?sa, valsts numurs:
Vietu skaits automa??n?:
Lietot?ja v?rds (5-32 simboli)*
Parole (5-32 simboli)*
Parole atk?rtoti (5-32 simboli)*
Es piekr?tu noteikumiem*
Ieteica(ID):

Laukus, kas apz?m?ti ar zvaigzn?ti(*) j?aizpilda oblig?ti. Bez tiem nav iesp?jama dal?ba sist?m?.
Ievad?tos datus, iz?emot ma??nas datus, telefonus un adreses var?s main?t tikai ar administratora starpniec?bu, ats?tot v?stuli uz al_klubs@celteka.lv. Ak j?, protams ar? paroli var?s br?vi main?t. Personas dati var tikt p?rbaud?ti Latvijas iedz?vot?ju re?istr?.
Ja atkl?sies, ka ievad?ti sagroz?ti dati, attiec?gais ieraksts p?c p?rbaudes var tikt blo??ts l?dz apst?k?u noskaidro?anai.

banner Xchange network


Banneru sist?ma BBA
Top.LV