nav vajadzīgs ne c.lf.lv celteka.lf.lv www.celteka.lv
sākums | SLUDINĀJUMI | tuss | AL KLUBS | info | projekti | saites | pierakstīšanās| maršruti
             Vārds: Parole: ?

Wap versija: celteka.lv/wml/                Dzīvot ir labi, bet dzīvot zaļi - vēl labāk!   

Kultūrvēsturiskie
un dabas objekti
(materiāls sakārtots pa rajoniem un pagastiem)

www.autodoc.lv

English-Latvian translations
Angļu-Latviešu tulkojumi

Pasākumi, notikumi, jaunumi
Meklēt *pagastu
Jaunākie maršruti
- mHrrwtCa
- GfNJGxaf
- AGvHzTQeaYFWVcccMd
- sKoCsguLMGmHmS
- gmePRluqKLxfHfYl


Nosaki savas upes tīrības pakāpi
Urtānu projektā!

EN-LV translation

Dear visitor! The owner of this site, freelance translator offers English-Latvian translation, localization, also SEO and copywriting services for you.

These services is offered also for language pair: Russian-Latvian. (RUS: Предлагается русско-латышский перевод).

Specializes in:
IT (Information Technology), Computers - hardware, software
Environment & Ecology
Accounting & Finance
Automotive
Poetry, Literature, Folklore
Education / Pedagogy
Linguistics

If you want to sell your products and services in Latvia, it will be necessary to translate manuals and other information materials into Latvian language that is the only official language of this country.

English-Latvian freelance translator

English-Latvian translator

My name is Aivars Zarins. I have a master's degree in Baltic philology and many years experience in taking care of the Latvian language including the language culture, folklore and the stylistics. I also have a great experience in the IT field as programmer, web developer, technician, project manager, and in pedagogy, accountancy, automotive. For more information please check my CV.

I offer translations of different technical texts, instructions, training resources, adaptation a variety of information and advertising materials, computer software and web solutions.

To get more information or to submit your offer, please send an e-mail: !

Payment is possible via PayPal, bank account transfer and postal order.All the rates are negotiable.

My accounts: Proz Translators, Translators cafe, Translation directory, Translators base, Ifreelance English-Latvian translators, Google English Latvian translator.

Ceļtekas maršruti

Izraudzītais maršruts:

VdjETVrJA Ìåòàäîí áóïðåíîðôèí Êóïèòü êîíîïëþ èç ãîëëàíäèè ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Òþìåíè Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Ïðîõëàäíîì Ñôåðà rc Kaufen Sie billige MDMA Ìîêðûé ìåôåäðîí Àíàíäàìèä ãäå ïðîäàåòñÿ Êóïèòü ìàðèõóàíó Äîíñêîé Ìóëüêà äæåô Êîêàèí – Êóïèòü Êîêàèí íåäîðîãî èç Êèòàÿ íà AliExpress Àôãàíèñòàí ìàðèõóàíà Êóðòêà Akss Kaufen Sie reines Kokain online Ðîäíèêè êóïèòü çàêëàäêó Ãåðîèí ÐÎÇÍÈÖÀ (999 VHQ) Àôãàíèñòàí Ñïàéñ ãäå êóïèòü Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Íèæíåâàðòîâñêå Êóïèòü íàðêîòèêè Ìàðêñ ÊÓÏÈÒÜ ÃÀØÈØ ÁÎØÊÈ ÌÀÐÈÕÓÀÍÓ ÐÎÑÒΠÍÀ ÄÎÍÓ ÇÀÊËÀÄÊÈ Òîëüÿòòè êóïèòü çàêëàäêó Afgan Kush Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ïåòåðãîôå Êóïèòü Ãåðäîñ Òîðîïåö Çàêëàäêà ñ ãåðîèíîì ïèòåð Çàêëàäêè ãàøèø â Ìóðìàíñêå Methylone Kristalle zum Verkauf ×àò îòâ 353 Êóïèòü íàðêîòèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Àìôåòàìèí ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ Êóïèòü ýêñòàçè íàðêîòèê Êóïèòü ëåãàëüíûå ïîðîøêè ñàíêò ïåòåðáóðã Ìåòàäîí áóïðåíîðôèí Êóïèòü êîíîïëþ èç ãîëëàíäèè ÊóïèòüÑïàéñ ðîññûïü â Òþìåíè Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Ïðîõëàäíîì Ñôåðà rc Kaufen Sie billige MDMA Ìîêðûé ìåôåäðîí Àíàíäàìèä ãäå ïðîäàåòñÿ Êóïèòü ìàðèõóàíó Äîíñêîé Ìóëüêà äæåô Êîêàèí – Êóïèòü Êîêàèí íåäîðîãî èç Êèòàÿ íà AliExpress Àôãàíèñòàí ìàðèõóàíà Êóðòêà Akss Kaufen Sie reines Kokain online Ðîäíèêè êóïèòü çàêëàäêó Ãåðîèí ÐÎÇÍÈÖÀ (999 VHQ) Àôãàíèñòàí Ñïàéñ ãäå êóïèòü Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Íèæíåâàðòîâñêå Êóïèòü íàðêîòèêè Ìàðêñ ÊÓÏÈÒÜ ÃÀØÈØ ÁÎØÊÈ ÌÀÐÈÕÓÀÍÓ ÐÎÑÒΠÍÀ ÄÎÍÓ ÇÀÊËÀÄÊÈ Òîëüÿòòè êóïèòü çàêëàäêó Afgan Kush Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ïåòåðãîôå Êóïèòü Ãåðäîñ Òîðîïåö Çàêëàäêà ñ ãåðîèíîì ïèòåð Çàêëàäêè ãàøèø â Ìóðìàíñêå Methylone Kristalle zum Verkauf ×àò îòâ 353 Êóïèòü íàðêîòèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Àìôåòàìèí ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ Êóïèòü ýêñòàçè íàðêîòèê Êóïèòü ëåãàëüíûå ïîðîøêè ñàíêò ïåòåðáóðã
Nosaukums apraksts Apskates objekts Var uz Piezīmes

 

---------------------------------
© S.o. "Ceļteka"

Ziedojumi
Gribi arī savu lapu šeit? Zvani 29429518

Piedāvājam ievietot informāciju par dažādām tūrisma un atpūtas vietām, naktsmītnēm, ēstuvēm.
Interesēties
Programmēšana un dizains - Veidojam mājas lapas, logo, programmējam datubāzes un lietojumprogrammas.
English-Latvian freelance translator | Tulkojumi no angļu valodas | Paaugstināt Jūsu lapas reitingu meklētājos